Center za informacijsko tehnologijo, pravo in etiko (CITPE) deluje kot povezovalno telo Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, Inštituta za kriminologijo pri PF v Ljubljani in Inštituta za primerjalno pravo pri PF v Ljubljani, namenjeno usmerjanju in usklajevanju raziskovalne, izobraževalne in publicistične dejavnosti sodelujočih institucij v zvezi s pravnimi in etičnimi vprašanji informacijskih tehnologij.

Digitalna revolucija vzpostavlja nova družbena razmerja, ki hkrati naslavljajo različne pravne panoge, ob tem pa so tudi same informacijske tehnologije predmet pravnega urejanja. Raziskovalna dejavnost centra je trenutno usmerjena zlasti k pravnim in etičnim vidikom družbenih omrežij, velikega podatkovja, umetne inteligence in avtonomne vožnje. V prihodnosti bo pomemben predmet preučevanja tudi vzpostavitev pravno-etičnega izhodišča za razvoj, uvajanje in uporabo sistemov, ki temeljijo na umetni inteligenci, in sicer na različnih področjih družbenega življenja, tudi v okviru pravosodja.

Center je bil ustanovljen leta 2020 in se mu lahko pridružijo tudi druge organizacije, ki se ukvarjajo z vsebinami z njegovega področja delovanja.

Vodja centra: dr. Aleš Završnik

Za ustanovitev in začetek dela centra je akad. zasl. prof. dr. Alenka Šelih prispevala denarni del Zoisove nagrade za življenjsko delo, katere prejemnica je bila v letu 2019.
Slider

Center za informacijsko tehnologijo, pravo in etiko (CITPE) deluje kot povezovalno telo Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, Inštituta za kriminologijo pri PF v Ljubljani in Inštituta za primerjalno pravo pri PF v Ljubljani, namenjeno usmerjanju in usklajevanju raziskovalne, izobraževalne in publicistične dejavnosti sodelujočih institucij v zvezi s pravnimi in etičnimi vprašanji informacijskih tehnologij.

Digitalna revolucija vzpostavlja nova družbena razmerja, ki hkrati naslavljajo različne pravne panoge, ob tem pa so tudi same informacijske tehnologije predmet pravnega urejanja. Raziskovalna dejavnost centra je trenutno usmerjena zlasti k pravnim in etičnim vidikom družbenih omrežij, velikega podatkovja, umetne inteligence in avtonomne vožnje. V prihodnosti bo pomemben predmet preučevanja tudi vzpostavitev pravno-etičnega izhodišča za razvoj, uvajanje in uporabo sistemov, ki temeljijo na umetni inteligenci, in sicer na različnih področjih družbenega življenja, tudi v okviru pravosodja.

Center je bil ustanovljen leta 2020 in se mu lahko pridružijo tudi druge organizacije, ki se ukvarjajo z vsebinami z njegovega področja delovanja.

Vodja centra: dr. Aleš Završnik

Za ustanovitev in začetek dela centra je akad. zasl. prof. dr. Alenka Šelih prispevala denarni del Zoisove nagrade za življenjsko delo, katere prejemnica je bila v letu 2019.

Dejavnosti:
Raziskave
Izobraževanje
Storitve
Slider

Raziskovanje

Raziskovalna dejavnost CITPE je usmerjena k preučevanju pravnih in etičnih vprašanj, ki jih poraja uvajanje in uporaba informacijskih tehnologij. Digitalna revolucija vzpostavlja nova družbena razmerja, ki hkrati zadevajo različne pravne panoge, ob tem pa so tudi same informacijske tehnologije predmet pravnega urejanja. Aktualni predmeti preučevanja so tako npr. družbena omrežja, veliko podatkovje, umetna inteligenca in avtonomna vožnja. 

Organizacije ustanoviteljice centra so doslej na tem področju izvedle že več reprezentativnih raziskav:

Raziskovalna dejavnost CITPE je usmerjena k preučevanju pravnih in etičnih vprašanj, ki jih poraja uvajanje in uporaba informacijskih tehnologij. Digitalna revolucija vzpostavlja nova družbena razmerja, ki hkrati zadevajo različne pravne panoge, ob tem pa so tudi same informacijske tehnologije predmet pravnega urejanja. Aktualni predmeti preučevanja so tako npr. družbena omrežja, veliko podatkovje, umetna inteligenca in avtonomna vožnja. 

Organizacije ustanoviteljice centra so doslej na tem področju izvedle že več reprezentativnih raziskav:

Raziskave s področja delovanja CITPE

 

Raziskave s področja delovanja CITPE

 

Publikacije s področja delovanja CITPE

 • ADAM, Frane, EMRI, Igor, KOVAČ, Bogomir, PIRNAT, Rajko, et al.. Predlog sistemskega ukrepa za spodbujanje uvajanja novih tehnologij v slovenska podjetja. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, 2007.
 • CAMPBELL, Marilyn, ZAVRŠNIK, Aleš. Should cyberbullying be criminalized?. V: SMITH, Peter K., STEFFGEN, Georges (eds.).Cyberbullying through the new media: findings from an international network. London; New York: Psychology Press. 2013, s. 65-82.
 • DAMJAN, Matija (urednik). Pravo v informacijski družbi.Ljubljana: IUS Software, GV založba, 2014. ISBN 978-961-247-278-8.
 • DAMJAN, Matija. Odprta vsebina : pravice in dolžnosti uporabnikov. Ljubljana: Inštitut za primerjalno pravo: GV založba, 2011. ISBN 978-961-247-201-6.
 • DROBNJAK, Marko. Implicit bias against dialectal features: forensic linguistics and speech perception in legal proceeding: predavanje na Phonology Lab, Department of Linguistics, University of Washington, Washington, November 19, 2019.
 • GORKIČ, Primož, MIHELJ PLESNIČAR, Mojca, ZAVRŠNIK, Aleš. Biometric data in large EU IT-systems in the areas of borders, visa and asylum : fundamental rights implications : Slovenian national report. [Dunaj: European Union Agency for Fundamental Rights, 2015]. 85 str.
 • GORKIČ, Primož, ZAVRŠNIK, Aleš. National inteligence authorities and surveillance in the EU : Fundamental rights safeguards and remedies : Legal update : Short Thematic Report : Slovenian national report. [Dunaj: European Union Agency for Fundamental Rights, 2016]. 27, 5 str., graf. prikazi.
 • GORKIČ, Primož. Fashion ID GmbH & Co. KG v Verbraucherzentrale NRW e.V. : more control, more data protection for website visitors? (C-40/17 fashion ID). European data protection law review. 2019, vol. 5, iss. 4, str. 579-582. ISSN 2364-2831.
 • GORKIČ, Primož. Načelo sorazmernosti in odločanje o pridobivanju prometnih podatkov. Pravosodni bilten. 2015, letn. 36, št. 3, str. 9-19, tabela. ISSN 1318-1459.
 • GORKIČ, Primož. Nekatera vprašanja jurisdikcije za kazniva dejanja kibernetične kriminalitete. Zbornik znanstvenih razprav. [Tiskana izd.]. 2007, letn. 67, str. 73-98. ISSN 1854-3839.
 • GORKIČ, Primož. Sodobni prikriti preiskovalni ukrepi : prvič: lovilec IMSI. Odvetnik : glasilo Odvetniške zbornice Slovenije. apr. 2014, leto 16, št. 2, str. 47-53, z avtorj. sl. ISSN 1408-9440
 • KOVIČ DINE, Maša, TEKAVČIČ VEBER, Maruša. Mednarodnopravni vidiki uporabe avtonomnih oborožitvenih sistemov : predavanje na srečanju Pravo pred izzivi digitalne (r)evolucije v organizaciji Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani v sodelovanju s Pravno fakulteto, Ljubljana, 27. sep. 2019.
 • KOVIČ DINE, Maša. Regulating economic cyber-espionage among states under international law. V: SVANTESSON, Dan Jerker Börje (ur.), KLOZA, Dariusz (ur.). Trans-Atlantic data privacy relations as a challenge for democracy, (European integration and democracy series, 4). Cambridge: Intersentia. cop. 2017, str. 263-286.
 • KRIŽNAR, Primož: Varstvo lokacijske zasebnosti s pomočjo mozaične teorije podatkov, v: Zbornik znanstvenih razprav, 76 (2016), str. 99 – 140.

 

Več...
 • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca, ŠUGMAN STUBBS, Katja. Subjectivity, algorithms and the courtroom. V: ZAVRŠNIK, Aleš (ur.). Big data, crime and social control, (Routledge frontiers of criminal justice, 50). London [i. e.] Abingdon; New York: Routledge, Taylor & Francis Group. 2018, str. 154-175.
 • MOŽINA, Damjan. Novi pogledi na pravo informacijske tehnologije. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 18. jul. 2002, leto 21, 26, str. 26-28.
 • SANCIN, Vasilka. Applying international law of armed conflict principles to cyber defense : predavanje na konferenci “Building a cyber resilient society in South-Eastern Europe” v organizaciji RACVIAC SE EUROPE Centre for Security Cooperation, Zagreb, 17. okt. 2016
 • SANCIN, Vasilka. State´s due diligence in cyberspace in the era of big data. V: Big data : new challenges for law and ethics : international scientific conference, 22 – 23 May 2017, Faculty of Law, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Institute of Criminology, Faculty of Law: Slovenian Research Agency. 2017, str. 31-32.
 • SELINŠEK, Liljana. Institutional fight against cybercrime: introductiory view. Electronic newsletter on fight against cybercrime, ISSN 2013-5327
 • ŠUGMAN STUBBS, Katja: Nove tehnologije in njihov vpliv na pojavnost in pregon kriminalitete, v: Zbornik znanstvenih razprav, 73(2013), str. 191-218.
 • TEKAVČIČ VEBER, Maruša, KOVIČ DINE, Maša. Big data and economic cyber espionage : an international law perspective. V: ZAVRŠNIK, Aleš (ur.). Big data, crime and social control, (Routledge frontiers of criminal justice, 50). London [i. e.] Abingdon; New York: Routledge, Taylor & Francis Group. 2018, str. 197-220.
 • TEKAVČIČ VEBER, Maruša. Big data and economic cyber espionage : an international law perspective. V: Big data : new challenges for law and ethics : international scientific conference, 22 – 23 May 2017, Faculty of Law, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Institute of Criminology, Faculty of Law: Slovenian Research Agency. 2017, str. 18.
 • TIČAR, Luka. Delovno pravo v dobi informacijske tehnologije. V: Dnevi slovenskih pravnikov, 13. do 15. oktober 2016, Portorož, (Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, [letn.] 42, [št.] 6/7). Ljubljana: GV založba [i. e.] IUS SOFTWARE. 2016, 42, [št.] 6/7, str. 902-908.
 • VLAHEK, Ana (ur.), DAMJAN, Matija (ur). Varstvo potrošnikov pri spletnem poslovanju. Ljubljana: IUS Software, GV založba: Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti, 2017. ISBN 978-961-247-367-9.
 • ZAVRŠNIK, Aleš (ed.) (2010).Kriminaliteta in tehnologija: Kako računalniki spreminjajo nadzor in zasebnost, ter kriminaliteto in kazenski pregon?Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri PF v Ljubljani.
 • ZAVRŠNIK, Aleš (ed.).Big Data, Crime and Social Control, Routledge, 2018.
 • ZAVRŠNIK, Aleš (ed.).Drones and Unmanned Aerial Systems: Legal and Social Implications for Security and Surveillance. Cham [etc.]: Springer, 2016.
 • ZAVRŠNIK, Aleš (ur.), SELINŠEK, Liljana (ur.).Pravo v dobi velikega podatkovja. Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Inštitut za kriminologijo pri PF v Ljubljani, Ljubljana 2018.
 • ZAVRŠNIK, Aleš, KRIŽNAR, Primož. Legal standards of location privacy in light of the mosaic theory. In: NEWELL, Bryce Clayton (ed.), TIMAN, Tjerk (ed.), KOOPS, Bert-Jaap (ed.). Surveillance, privacy and public space, (Routledge studies in surveillance, 2). Abingdon; New York: Routledge. 2018, pp. 199-220.
 • ZAVRŠNIK, Aleš, LEVIČNIK, Pia. The public perception of cyber-surveillance before and after Edward Snowden’s surveillance revelations.Masaryk University journal of law and technology, 2015, 9(2), pp. 33-58.
 • ZAVRŠNIK, Aleš, SEDEJ, Anja (2012). Spletno in mobilno nadlegovanje v Sloveniji. Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 63 (4), s. 263-280.
 • ZAVRŠNIK, Aleš. Algorithmic Justice: Algorithms and Big Data in Criminal Justice Settings. European Journal of Criminology, 2019.
 • ZAVRŠNIK, Aleš. Algoritmično nadzorstvo: veliko podatkovje, algoritmi in družbeni nadzor.Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 2017, 68(2), s. 135-149.
 • ZAVRŠNIK, Aleš. Blurring the line between law enforcement and intelligence: sharpening the gaze of surveillance?Journal of contemporary European research, 2013, 9(1), pp. 181-202.
 • ZAVRŠNIK, Aleš. Criminal justice systems’ (over)reactions to IT security threats. In: BELLINI, Marcello (ed.).Current issues in IT security. Berlin: Duncker & Humblot. 2010, s. 113-135.
 • ZAVRŠNIK, Aleš. Criminal justice, artificial intelligence systems, and human rights. ERA-Forum : scripta iuris europaei. 2020, 20(4), pp. 567-583.
 • ZAVRŠNIK, Aleš. The European Digital Fortress and Large Biometric EU IT Systems: Border Criminology, Technology, and Human Rights, Dve domovini / Two Homelands, 2019, 49(1), s. 51-68.
 • ZAVRŠNIK, Aleš.Kibernetska kriminaliteta. Ljubljana: IUS Software, GV založba & Inštitut za kriminologijo pri PF v Ljubljani, 2015.

Publikacije s področja delovanja CITPE

 • ADAM, Frane, EMRI, Igor, KOVAČ, Bogomir, PIRNAT, Rajko, et al.. Predlog sistemskega ukrepa za spodbujanje uvajanja novih tehnologij v slovenska podjetja. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, 2007.
 • CAMPBELL, Marilyn, ZAVRŠNIK, Aleš. Should cyberbullying be criminalized?. V: SMITH, Peter K., STEFFGEN, Georges (eds.).Cyberbullying through the new media: findings from an international network. London; New York: Psychology Press. 2013, s. 65-82.
 • DAMJAN, Matija (urednik). Pravo v informacijski družbi.Ljubljana: IUS Software, GV založba, 2014. ISBN 978-961-247-278-8.
 • DAMJAN, Matija. Odprta vsebina : pravice in dolžnosti uporabnikov. Ljubljana: Inštitut za primerjalno pravo: GV založba, 2011. ISBN 978-961-247-201-6.
 • DROBNJAK, Marko. Implicit bias against dialectal features: forensic linguistics and speech perception in legal proceeding: predavanje na Phonology Lab, Department of Linguistics, University of Washington, Washington, November 19, 2019.
 • GORKIČ, Primož, MIHELJ PLESNIČAR, Mojca, ZAVRŠNIK, Aleš. Biometric data in large EU IT-systems in the areas of borders, visa and asylum : fundamental rights implications : Slovenian national report. [Dunaj: European Union Agency for Fundamental Rights, 2015]. 85 str.
 • GORKIČ, Primož, ZAVRŠNIK, Aleš. National inteligence authorities and surveillance in the EU : Fundamental rights safeguards and remedies : Legal update : Short Thematic Report : Slovenian national report. [Dunaj: European Union Agency for Fundamental Rights, 2016]. 27, 5 str., graf. prikazi.
 • GORKIČ, Primož. Fashion ID GmbH & Co. KG v Verbraucherzentrale NRW e.V. : more control, more data protection for website visitors? (C-40/17 fashion ID). European data protection law review. 2019, vol. 5, iss. 4, str. 579-582. ISSN 2364-2831.
 • GORKIČ, Primož. Načelo sorazmernosti in odločanje o pridobivanju prometnih podatkov. Pravosodni bilten. 2015, letn. 36, št. 3, str. 9-19, tabela. ISSN 1318-1459.
 • GORKIČ, Primož. Nekatera vprašanja jurisdikcije za kazniva dejanja kibernetične kriminalitete. Zbornik znanstvenih razprav. [Tiskana izd.]. 2007, letn. 67, str. 73-98. ISSN 1854-3839.
 • GORKIČ, Primož. Sodobni prikriti preiskovalni ukrepi : prvič: lovilec IMSI. Odvetnik : glasilo Odvetniške zbornice Slovenije. apr. 2014, leto 16, št. 2, str. 47-53, z avtorj. sl. ISSN 1408-9440
 • KOVIČ DINE, Maša, TEKAVČIČ VEBER, Maruša. Mednarodnopravni vidiki uporabe avtonomnih oborožitvenih sistemov : predavanje na srečanju Pravo pred izzivi digitalne (r)evolucije v organizaciji Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani v sodelovanju s Pravno fakulteto, Ljubljana, 27. sep. 2019.
 • KOVIČ DINE, Maša. Regulating economic cyber-espionage among states under international law. V: SVANTESSON, Dan Jerker Börje (ur.), KLOZA, Dariusz (ur.). Trans-Atlantic data privacy relations as a challenge for democracy, (European integration and democracy series, 4). Cambridge: Intersentia. cop. 2017, str. 263-286.
 • KRIŽNAR, Primož: Varstvo lokacijske zasebnosti s pomočjo mozaične teorije podatkov, v: Zbornik znanstvenih razprav, 76 (2016), str. 99 – 140.

 

Več...
 • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca, ŠUGMAN STUBBS, Katja. Subjectivity, algorithms and the courtroom. V: ZAVRŠNIK, Aleš (ur.). Big data, crime and social control, (Routledge frontiers of criminal justice, 50). London [i. e.] Abingdon; New York: Routledge, Taylor & Francis Group. 2018, str. 154-175.
 • MOŽINA, Damjan. Novi pogledi na pravo informacijske tehnologije. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 18. jul. 2002, leto 21, 26, str. 26-28.
 • SANCIN, Vasilka. Applying international law of armed conflict principles to cyber defense : predavanje na konferenci “Building a cyber resilient society in South-Eastern Europe” v organizaciji RACVIAC SE EUROPE Centre for Security Cooperation, Zagreb, 17. okt. 2016
 • SANCIN, Vasilka. State´s due diligence in cyberspace in the era of big data. V: Big data : new challenges for law and ethics : international scientific conference, 22 – 23 May 2017, Faculty of Law, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Institute of Criminology, Faculty of Law: Slovenian Research Agency. 2017, str. 31-32.
 • SELINŠEK, Liljana. Institutional fight against cybercrime: introductiory view. Electronic newsletter on fight against cybercrime, ISSN 2013-5327
 • ŠUGMAN STUBBS, Katja: Nove tehnologije in njihov vpliv na pojavnost in pregon kriminalitete, v: Zbornik znanstvenih razprav, 73(2013), str. 191-218.
 • TEKAVČIČ VEBER, Maruša, KOVIČ DINE, Maša. Big data and economic cyber espionage : an international law perspective. V: ZAVRŠNIK, Aleš (ur.). Big data, crime and social control, (Routledge frontiers of criminal justice, 50). London [i. e.] Abingdon; New York: Routledge, Taylor & Francis Group. 2018, str. 197-220.
 • TEKAVČIČ VEBER, Maruša. Big data and economic cyber espionage : an international law perspective. V: Big data : new challenges for law and ethics : international scientific conference, 22 – 23 May 2017, Faculty of Law, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Institute of Criminology, Faculty of Law: Slovenian Research Agency. 2017, str. 18.
 • TIČAR, Luka. Delovno pravo v dobi informacijske tehnologije. V: Dnevi slovenskih pravnikov, 13. do 15. oktober 2016, Portorož, (Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, [letn.] 42, [št.] 6/7). Ljubljana: GV založba [i. e.] IUS SOFTWARE. 2016, 42, [št.] 6/7, str. 902-908.
 • VLAHEK, Ana (ur.), DAMJAN, Matija (ur). Varstvo potrošnikov pri spletnem poslovanju. Ljubljana: IUS Software, GV založba: Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti, 2017. ISBN 978-961-247-367-9.
 • ZAVRŠNIK, Aleš (ed.) (2010).Kriminaliteta in tehnologija: Kako računalniki spreminjajo nadzor in zasebnost, ter kriminaliteto in kazenski pregon?Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri PF v Ljubljani.
 • ZAVRŠNIK, Aleš (ed.).Big Data, Crime and Social Control, Routledge, 2018.
 • ZAVRŠNIK, Aleš (ed.).Drones and Unmanned Aerial Systems: Legal and Social Implications for Security and Surveillance. Cham [etc.]: Springer, 2016.
 • ZAVRŠNIK, Aleš (ur.), SELINŠEK, Liljana (ur.).Pravo v dobi velikega podatkovja. Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Inštitut za kriminologijo pri PF v Ljubljani, Ljubljana 2018.
 • ZAVRŠNIK, Aleš, KRIŽNAR, Primož. Legal standards of location privacy in light of the mosaic theory. In: NEWELL, Bryce Clayton (ed.), TIMAN, Tjerk (ed.), KOOPS, Bert-Jaap (ed.). Surveillance, privacy and public space, (Routledge studies in surveillance, 2). Abingdon; New York: Routledge. 2018, pp. 199-220.
 • ZAVRŠNIK, Aleš, LEVIČNIK, Pia. The public perception of cyber-surveillance before and after Edward Snowden’s surveillance revelations.Masaryk University journal of law and technology, 2015, 9(2), pp. 33-58.
 • ZAVRŠNIK, Aleš, SEDEJ, Anja (2012). Spletno in mobilno nadlegovanje v Sloveniji. Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 63 (4), s. 263-280.
 • ZAVRŠNIK, Aleš. Algorithmic Justice: Algorithms and Big Data in Criminal Justice Settings. European Journal of Criminology, 2019.
 • ZAVRŠNIK, Aleš. Algoritmično nadzorstvo: veliko podatkovje, algoritmi in družbeni nadzor.Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 2017, 68(2), s. 135-149.
 • ZAVRŠNIK, Aleš. Blurring the line between law enforcement and intelligence: sharpening the gaze of surveillance?Journal of contemporary European research, 2013, 9(1), pp. 181-202.
 • ZAVRŠNIK, Aleš. Criminal justice systems’ (over)reactions to IT security threats. In: BELLINI, Marcello (ed.).Current issues in IT security. Berlin: Duncker & Humblot. 2010, s. 113-135.
 • ZAVRŠNIK, Aleš. Criminal justice, artificial intelligence systems, and human rights. ERA-Forum : scripta iuris europaei. 2020, 20(4), pp. 567-583.
 • ZAVRŠNIK, Aleš. The European Digital Fortress and Large Biometric EU IT Systems: Border Criminology, Technology, and Human Rights, Dve domovini / Two Homelands, 2019, 49(1), s. 51-68.
 • ZAVRŠNIK, Aleš.Kibernetska kriminaliteta. Ljubljana: IUS Software, GV založba & Inštitut za kriminologijo pri PF v Ljubljani, 2015.

Izobraževanje

 

CITPE dosežke svoje raziskovalne dejavnosti predstavlja splošni in strokovni javnosti z organizacijo konferenc, seminarjev in drugih oblik izobraževanj.

Učitelji in raziskovalci, povezani v CITPE, svoja znanja posredujejo splošni in strokovni javnosti z organizacijo konferenc, seminarjev in drugih oblik izobraževanj. Hkrati so tesno vpeti v študijski proces Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. Zaradi raznolikosti pravnih in etičnih vprašanj, ki se razkrivajo ob preučevanju uporabe informacijske tehnologije, se študenti Pravne fakultete v Ljubljani s temi vprašanji srečujejo v okviru ustaljenih okvirov, v katerih poteka študij.

 

 

 

Kratek pregled tematik vključuje zlasti področja:

 • ustavnega prava, npr. s preučevanjem ustavnopravnih vidikov ti. lažnih novic, sovražnega govora,  ti. pametnih mest, umetne inteligence in vprašanj varstva zasebnosti v dobi ti. velikega podatkovja, nenazadnje pa tudi z obravnavo ti. e-volitev in drugih oblike e-demokracije);
 • civilnega, obligacijskega prava, načini izražanja soglasja v digitaliziranem okolju (meje konkludentnega soglasja), prodaja digitalnih (netelesnih) vsebin, skladnost s pogodbo, odstop od pogodbe, posledice odstopa (direktiva 770/2019), varstvo osebnih podatkov potrošnikov, sankcije, posledice umika soglasja za obdelovanje osebnih podatkov (GDPR), pogodbeno urejanje uresničevanja osebnostnih in človekovih pravic (npr. preko splošnih pogojev družabnih omrežij, kot so Facebook ali Twitter, sodna presoja teh pogojev), prenos članstva v družbenih omrežjih in drugih elektronskih storitvah v primeru smrti (t.i. digitalna zapuščina), individualno informiranje potrošnika (predpogodbene informacijske dolžnosti) na podlagi velikega podatkovja (angl. big data), pravna vprašanja z zvezi s platformami (eBay, Amazon Marketplace, UBER, Airbnb ipd.), zlasti ev. odgovornost platforme (formalno posrednika) za obveznosti pogodbenih strank, nelojalna konkurenca in sistemi ocen uporabnikov pri platformah (regulacija);
 • kazenskega prava, kjer se odpirajo vprašanja odgovornosti ob pojavu avtomatizirane in avtonomne vožnje, uporabe sodobnih tehnologij pri preiskovanju in dokazovanju kaznivih dejanj (npr. problemi šifriranja, oddaljene preiskave elektronskih naprav in različnih modalitet prikritih preiskovalnih ukrepov), nenazadnje pa tudi vprašanja avtomatizacije sodnega odločanja in avtomatizirane ocene tveganj pri odločanju o omejevalnih ukrepih (npr. priporu) in med izvrševanjem kazenskih sankcij;
 • mednarodnega prava, ki obravnava vprašanja uporabe splošnega mednarodnega prava in mednarodnega prava oboroženih spopadov v kibernetskem prostoru, uporabe (pol)avtonomnih oborožitvenih sistemov z vidika jus in bello in jus ad bellum, pravo vesolja in mednarodnopravne vidike regulacije umetne inteligence, še posebej z vidika prava človekovih pravic in varstva okolja, še posebej umetna inteligenca in človekove pravice ter umetna inteligenca in varstvo okolja;
Več...
 • prava socialne varnosti: posebej občutljivi osebni podatki;
 • delovnega prava: delo prek spletnih platform;
 • sociologije prava: algoritmi v sodstvu, lažne novice, uporaba metodologije prava in popularne kulture;
 • upravnega prava: pravo varstva osebnih podatkov, evropsko upravno pravo in upravno procesno pravo, upravni vidiki migracij, elektronsko poslovanje uprave (e-uprava, e-davki), e-naročanje, e-revizija, prenos evropskih trendov modernizacije na nacionalno raven (angl. right to good administration)
 • osebnostnega prava: razvoj tehnologije in posegi v osebnostne pravice.

Izvedeni dogodki

 • Jesenska šola 2020: Pravo pred izzivi digitalne (r)evolucije http://inst-krim.si/2020/09/pravo-pred-izzivi-digitalne-revolucije-jesenska-sola/
 • Okrogla miza: »Od demokracije do algokracije«, 12. februar 2020,
 • Sekcija: Kazensko pravo in avtomatizacija, moderator: izr. prof. dr. Aleš Završnik, 1 Konferenca kazenskega prava in kriminologije, Portorož, Grand Hotel Bernardin, 3. in 4. december 2019.
 • Jesenska šola: »Pravo pred izzivi digitalne (r)evolucije«, 25.-27. september 2019
 • Okrogla miza: »Avtonomna vozila: informatika, ekonomija, pravo in zavarovanje«, moderator: prof. dr. Peter Grilc; Dnevi civilnega in gospodarskega prava, Portorož, GH Bernardin, 25. in 16. april 2019
 • Okrogla miza: Artificial Intelligence and Democracy: Round-table discussion “Protecting the right to free elections in the digital era”, na konferenci »Artificial Intelligence (AI) and Human Rights Legal challenges«, Academy of European Law, Bruselj, 15.-16. april 2019
 • Sekcija: Avtomatizacija v kazenskem pravosodju, moderator: izr. prof. dr. Aleš Završnik, 1 Konferenca kazenskega prava in kriminologije, Portorož, Grand Hotel Bernardin, 4. in 5. december 2018.
 • Okrogla miza: »Umetna inteligenca, avtonomna orožja in možnost prevzema oblasti«, moderator: prof. dr. Ciril Ribičič, Pravna fakulteta UL, 10. oktober 2018
 • Sekcija: »Internet in pravo«, vodja: prof. dr. Klemen Podobnik, XVI. Dnevi civilnega in gospodarskega prava, Portorož, GH Bernardin, 19. in 20. april 2018
 • Okrogla miza: »Pametne pogodbe in verige podatkovnih blokov: prihodnost prava ali gradovi v oblakih?« moderator: prof. dr. Peter Grilc, XVI. Dnevi civilnega in gospodarskega prava, Portorož, GH Bernardin, 19. in 20. april 2018
 • Mednarodna znanstvena konferenca: »Biga Data: New Challenges for Law and Ethics«, 22.-23. maj 2017,
 • Okrogla miza: »Civilnopravni vidiki računalništva v oblaku«, vodja: prof. dr. Peter Grilc, XV. Dnevi civilnega in gospodarskega prava, Portorož, GH Bernardin, 13. in 14. april 2017
 • Sekcija: Pravo, podatki in algoritmi, moderator: izr. prof. dr. Aleš Završnik, 9. Konferenca kazenskega prava in kriminologije, Portorož, 6. in 7. december 2016.
 • Konferenca Varstvo potrošnikov pri spletnem poslovanju, 16. junij 2016, Pravna fakulteta UL
 • Seminar Pravo v informacijski družbi, 12. junij 2014 v prostorih Pravne fakultete v Ljubljani

   

   

   

  Izobraževanje

   

  CITPE dosežke svoje raziskovalne dejavnosti predstavlja splošni in strokovni javnosti z organizacijo konferenc, seminarjev in drugih oblik izobraževanj.

  Učitelji in raziskovalci, povezani v CITPE, svoja znanja posredujejo splošni in strokovni javnosti z organizacijo konferenc, seminarjev in drugih oblik izobraževanj. Hkrati so tesno vpeti v študijski proces Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. Zaradi raznolikosti pravnih in etičnih vprašanj, ki se razkrivajo ob preučevanju uporabe informacijske tehnologije, se študenti Pravne fakultete v Ljubljani s temi vprašanji srečujejo v okviru ustaljenih okvirov, v katerih poteka študij.

   

   

   

  Kratek pregled tematik vključuje zlasti področja:

  • ustavnega prava, npr. s preučevanjem ustavnopravnih vidikov ti. lažnih novic, sovražnega govora,  ti. pametnih mest, umetne inteligence in vprašanj varstva zasebnosti v dobi ti. velikega podatkovja, nenazadnje pa tudi z obravnavo ti. e-volitev in drugih oblike e-demokracije);
  • civilnega, obligacijskega prava, načini izražanja soglasja v digitaliziranem okolju (meje konkludentnega soglasja), prodaja digitalnih (netelesnih) vsebin, skladnost s pogodbo, odstop od pogodbe, posledice odstopa (direktiva 770/2019), varstvo osebnih podatkov potrošnikov, sankcije, posledice umika soglasja za obdelovanje osebnih podatkov (GDPR), pogodbeno urejanje uresničevanja osebnostnih in človekovih pravic (npr. preko splošnih pogojev družabnih omrežij, kot so Facebook ali Twitter, sodna presoja teh pogojev), prenos članstva v družbenih omrežjih in drugih elektronskih storitvah v primeru smrti (t.i. digitalna zapuščina), individualno informiranje potrošnika (predpogodbene informacijske dolžnosti) na podlagi velikega podatkovja (angl. big data), pravna vprašanja z zvezi s platformami (eBay, Amazon Marketplace, UBER, Airbnb ipd.), zlasti ev. odgovornost platforme (formalno posrednika) za obveznosti pogodbenih strank, nelojalna konkurenca in sistemi ocen uporabnikov pri platformah (regulacija);
  • kazenskega prava, kjer se odpirajo vprašanja odgovornosti ob pojavu avtomatizirane in avtonomne vožnje, uporabe sodobnih tehnologij pri preiskovanju in dokazovanju kaznivih dejanj (npr. problemi šifriranja, oddaljene preiskave elektronskih naprav in različnih modalitet prikritih preiskovalnih ukrepov), nenazadnje pa tudi vprašanja avtomatizacije sodnega odločanja in avtomatizirane ocene tveganj pri odločanju o omejevalnih ukrepih (npr. priporu) in med izvrševanjem kazenskih sankcij;
  • mednarodnega prava, ki obravnava vprašanja uporabe splošnega mednarodnega prava in mednarodnega prava oboroženih spopadov v kibernetskem prostoru, uporabe (pol)avtonomnih oborožitvenih sistemov z vidika jus in bello in jus ad bellum, pravo vesolja in mednarodnopravne vidike regulacije umetne inteligence, še posebej z vidika prava človekovih pravic in varstva okolja, še posebej umetna inteligenca in človekove pravice ter umetna inteligenca in varstvo okolja;
  Več...
  • prava socialne varnosti: posebej občutljivi osebni podatki;
  • delovnega prava: delo prek spletnih platform;
  • sociologije prava: algoritmi v sodstvu, lažne novice, uporaba metodologije prava in popularne kulture;
  • upravnega prava: pravo varstva osebnih podatkov, evropsko upravno pravo in upravno procesno pravo, upravni vidiki migracij, elektronsko poslovanje uprave (e-uprava, e-davki), e-naročanje, e-revizija, prenos evropskih trendov modernizacije na nacionalno raven (angl. right to good administration)
  • osebnostnega prava: razvoj tehnologije in posegi v osebnostne pravice.

  Izvedeni dogodki

  • Okrogla miza: »Od demokracije do algokracije«, 12. februar 2020, 
  • Sekcija: Kazensko pravo in avtomatizacija, moderator: izr. prof. dr. Aleš Završnik, 1 Konferenca kazenskega prava in kriminologije, Portorož, Grand Hotel Bernardin, 3. in 4. december 2019.
  • Jesenska šola: »Pravo pred izzivi digitalne (r)evolucije«, 25.-27. september 2019 
  • Okrogla miza: »Avtonomna vozila: informatika, ekonomija, pravo in zavarovanje«, moderator: prof. dr. Peter Grilc; Dnevi civilnega in gospodarskega prava, Portorož, GH Bernardin, 25. in 16. april 2019
  • Okrogla miza: Artificial Intelligence and Democracy: Round-table discussion “Protecting the right to free elections in the digital era”, na konferenci »Artificial Intelligence (AI) and Human Rights Legal challenges«, Academy of European Law, Bruselj, 15.-16. april 2019
  • Sekcija: Avtomatizacija v kazenskem pravosodju, moderator: izr. prof. dr. Aleš Završnik, 1 Konferenca kazenskega prava in kriminologije, Portorož, Grand Hotel Bernardin, 4. in 5. december 2018.
  • Okrogla miza: »Umetna inteligenca, avtonomna orožja in možnost prevzema oblasti«, moderator: prof. dr. Ciril Ribičič, Pravna fakulteta UL, 10. oktober 2018
  • Sekcija: »Internet in pravo«, vodja: prof. dr. Klemen Podobnik, XVI. Dnevi civilnega in gospodarskega prava, Portorož, GH Bernardin, 19. in 20. april 2018
  • Okrogla miza: »Pametne pogodbe in verige podatkovnih blokov: prihodnost prava ali gradovi v oblakih?« moderator: prof. dr. Peter Grilc, XVI. Dnevi civilnega in gospodarskega prava, Portorož, GH Bernardin, 19. in 20. april 2018
  • Mednarodna znanstvena konferenca: »Biga Data: New Challenges for Law and Ethics«, 22.-23. maj 2017, 
  • Okrogla miza: »Civilnopravni vidiki računalništva v oblaku«, vodja: prof. dr. Peter Grilc, XV. Dnevi civilnega in gospodarskega prava, Portorož, GH Bernardin, 13. in 14. april 2017
  • Sekcija: Pravo, podatki in algoritmi, moderator: izr. prof. dr. Aleš Završnik, 9. Konferenca kazenskega prava in kriminologije, Portorož, 6. in 7. december 2016.
  • Konferenca Varstvo potrošnikov pri spletnem poslovanju, 16. junij 2016, Pravna fakulteta UL
  • Seminar Pravo v informacijski družbi, 12. junij 2014 v prostorih Pravne fakultete v Ljubljani

    

    

    

   Storitve

   Center in njegovi sodelavci opravljajo svetovalno dejavnost na področju pravnih in etičnih vprašanj informacijskih tehnologij. V ta name za naročnike iz javnega in zasebnega sektorja pripravljamo pravne študije, analize in pravna mnenja, opravljamo teste skladnosti poslovanja, pomagamo pri oblikovanju regulatornih okvirov s pripravo ustreznih strokovnih podlag in analiz, sodelavci CITPE pa sodelujejo tudi v različnih strokovnih delovnih skupinah na nacionalni in mednarodni ravni.

   • Test skladnosti 
   • Pravna mnenja in svetovanje
   • Oblikovanje regulativnih okvirjev
   • Sodelovanje v delovnih skupinah na nacionalni in mednarodni ravni

    

   Članstva v strokovnih skupinah:

   • Matija Damjan, Global Partnership on Artificial Intelligence, Data Governance Working Group, OECD, 2020.
   • Grega Strban, član ENCJ Digital Justice Forum, od 2018.
   • Aleš Završnik, European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), Working Group on the Quality of Justice (CEPEJ-GT-QUAL), sodeloval pri pripravi »European Ethical Charter on the Use of Artificial Intelligence in Judicial Systems and Their Environment«, 2018-2019.
   • Aleš Završnik, European Committee on Crime Problems (CD-PC), delovna skupina »Artificial Intelligence and Criminal Law Responsibility in Council of Europe member States – the Case of Automated Vehicles«, od 2019.

   Storitve

   Center in njegovi sodelavci opravljajo svetovalno dejavnost na področju pravnih in etičnih vprašanj informacijskih tehnologij. V ta name za naročnike iz javnega in zasebnega sektorja pripravljamo pravne študije, analize in pravna mnenja, opravljamo teste skladnosti poslovanja, pomagamo pri oblikovanju regulatornih okvirov s pripravo ustreznih strokovnih podlag in analiz, sodelavci CITPE pa sodelujejo tudi v različnih strokovnih delovnih skupinah na nacionalni in mednarodni ravni.

   • Test skladnosti 
   • Pravna mnenja in svetovanje
   • Oblikovanje regulativnih okvirjev
   • Sodelovanje v delovnih skupinah na nacionalni in mednarodni ravni

    

   Članstva v strokovnih skupinah:

   • Matija Damjan, Global Partnership on Artificial Intelligence, Data Governance Working Group, OECD, 2020.
   • Grega Strban, član ENCJ Digital Justice Forum, od 2018.
   • Aleš Završnik, European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), Working Group on the Quality of Justice (CEPEJ-GT-QUAL), sodeloval pri pripravi »European Ethical Charter on the Use of Artificial Intelligence in Judicial Systems and Their Environment«, 2018-2019.
   • Aleš Završnik, European Committee on Crime Problems (CD-PC), delovna skupina »Artificial Intelligence and Criminal Law Responsibility in Council of Europe member States – the Case of Automated Vehicles«, od 2019.

   Kontakt

   Kontakt